ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

-Συνεχής προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο περιβάλλον.
– Εφαρμογή πλήρως της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων απαιτήσεων.
– Έλεγχοι των μέσων παραγωγής και των διαδικασιών για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας περιβάλλοντος.
– Στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ενεργειακή απόδοση με γνώμονα την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
– Προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
– Λήψη μέριμνας για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού που εργάζεται για λογαριασμό της Εταιρείας για αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητάς του.
– Ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης και της επιτελούμενης προόδου και καθορισμός νέων κάθε φορά στόχων, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
– Ανταλλαγή πληροφοριών με τον κοινωνικό περίγυρο σε πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.
– Επιδίωξη προώθησης και υιοθέτησης της περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας από τους εργολάβους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.
– Προώθηση και ενθάρρυνση ανταλλαγής περιβαλλοντικών γνώσεων και εμπειριών της Εταιρείας με το κράτος, τις τοπικές αρχές κ.ά., ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία.
– Συμμετοχή της Εταιρείας στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος που καταβάλλεται από δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.
– Συμμετοχή της Εταιρείας στον προσδιορισμό κλαδικών στόχων και τη θέσπιση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων για τον κλάδο.