ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Η Εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. δραστηριοποιείται, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της, και στην παραγωγή και διάθεση λιγνίτη .Στόχος της Εταιρείας είναι να διακριθεί με την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία εξασφαλίζουν στους πελάτες της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους. Ως μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Εταιρεία ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητές της Σύστημα Ποιότητας για την παραγωγή και διάθεση λιγνίτη, το οποίο έχει σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:
– Να αποτελέσει τη βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και όχι μόνο να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
– Να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το κόστος των παραγόμενων προϊόντων.
– Να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών με την παραγωγή και διάθεση ποιοτικά σωστών και οικονομικά ανταγωνιστικών προϊόντων.
– Να εξασφαλίσει την άριστη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.
– Να εξασφαλίσει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

   Μέσω των εγγράφων του Συστήματος Ποιότητας έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία της Εταιρείας οι απαιτήσεις των σχετικών με τον λιγνίτη εγγράφων αναφοράς, όπως:
– Η ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμοί.
– Τα σχετικά ευρωπαϊκά, ελληνικά και διεθνή πρότυπα.
– Οι απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

    Το Σύστημα Ποιότητας εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων (προσωπικό, εξοπλισμός, υλικά), συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών (προμηθευτές και υπεργολάβοι).

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει απαραίτητη και δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται.

    Η τήρηση του Συστήματος Ποιότητας είναι υποχρεωτική από όλους, για όλες τις δραστηριότητες και σε όλα τα Ορυχεία όπου η Εταιρεία επεκτείνει το Σύστημα αυτό.