ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται βασικά  οικονομικά στοιχεία  της εταιρίας για την τελευταία πενταετία:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012-2017